Čo je SCK:

Slovenský cykloklub je občianske združenie, ktoré vzniklo 30.6.1994 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod spisovým číslom VVS/1-900/90-9748, aktívne funguje dodnes. Poslaním SCK zakotveným priamo v stanovách od jeho založenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli. Ďalej je poslaním podieľať sa na vytváraní podmienok na pohyb na bicykli pre členov a širokú verejnosť.

Z organizácie nadšencov a priaznivcov sa naša organizácia vypracovala na profesionálnu organizáciou, ktorá sa zaoberá ako jediná vytváraním siete cykloturistických trás na Slovensku. Pôsobí ako Národný koordinátor celoslovenskej siete, pričom vedie celoslovenský register legálne povolených cykloturistických trás, vykonáva odborné poradenstvo pre plánovaní, rekognoskácii, legalizácii a značení cykloturistických trás, ktoré spĺňajú všetky parametre v zmysle platných slovenských zákonov a noriem.

SCK má spolu so svojimi pobočkami (v súčasnosti 16) a spolupracujúcimi organizáciami (v súčasnosti 6) v správe viac ako 10 000 km sieť vyznačených a legálne povolených cykloturistických trás, o ktoré sa na Slovensku stará už 16 rokov. V roku 2000 SCK spracoval a vydal štátnu normu STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“, ktorá je platná na Slovensku dodnes.

Od roku 1998 je držiteľom akreditácie vzdelávacieho zariadenia na odbornú spôsobilosť – Značkár cykloturistických trás, od roku 1999 aktívne pripravuje a školí odborníkov na legalizáciu a značenie cykloturistických trás nielen z radov členov SCK. Vydal učebné skriptá „Značenie cykloturistických trás“ – 1. Ako legalizovať cykloturistické trasy, 2. Ako značiť legalizované cyklotrasy. Veľmi úspešná je publikácia – Chceme cyklotrasu, ako na to? Alebo 20 základných otázok k budovaniu cykloturistických trás.

Organizácia, právna forma:

Slovenský cykloklub je založený a funguje ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Má dlhoročnú spoluprácu s viacerými donormi a organizáciami, s ktorými zrealizoval viac ako 100 úspešných projektov. Od roku januára 2010 má vydané živnostenské oprávnenia na všetky relevantné činnosti súvisiace s cykloznačením, od januára 2010 je platcom DPH.

Slovenský cykloklub má ústredie, ktoré poskytuje všetky centrálne informácie a služby. V rôznych regiónoch pôsobia pobočky a strediská, ktoré majú právnu subjektivitu. Okrem toho pôsobia v regiónoch spolupracujúce organizácie, ktoré spolupracujú pri aktivitách súvisiacich s cykloznačením.

Centrálny register legálne povolených cykloturistických trás, sieťovanie cykloturistických trás v Slovenskej republike a napojenie na európsku cyklosieť

Ústredie SCK pôsobí ako koordinačné centrum a vedie centrálny register legálne povolených cykloturistických trás. V rámci registra zabezpečuje prideľovanie evidenčných čísel cyklotrasám v troch kategóriách, v štyroch farbách podľa oblasti, ktorou prechádza väčšia časť cyklotrasy. Úlohou centra je  novým trasám prideliť farebnosť, evidenčné číslo a začleniť ich do existujúceho systému.

Odbornosť Značkár cykloturistických trás

SCK má ako jediná organizácia na Slovensku štátnu akreditáciu na odbornosť Značkár cykloturistických trás. Po absolvovaní školenia a úspešnom zvládnutí záverečných testov má človek možnosť  stať sa profesionálnym značkárom cyklotrás. Absolvovanie kurzu je len prvý krok, práca vyžaduje obrovské množstvo praktických skúseností, ktoré Vás naučí až prax. V prvom rade je dobré, keď človek pôsobí ako pomocný značkár spolu so skúsenejším kolegom. Po vyznačení určitého počtu kilometrov je možné postúpiť v hierarchii značkárov, od základného kurzu, cez značkára 4. Stupňa, 3. Stupňa, 2. Stupňa, 1. Stupňa, až po odbornosť značkár inštruktor a značkár lektor.

Členstvo v ECF

SCK je riadnym členom Európskej cyklistickej federácie (ECF) so sídlom v Bruseli od roku 1997. Je to akási malá Európska únia pre cyklistov. Zastupuje tam záujmy cykloturistov a Slovenska  a taktiež pôsobí ako koordinátor siete EuroVelo na Slovensku. Projekt EuroVelo má za cieľ vybudovať kvalitnú sieť medzinárodných diaľkových cyklotrás, v súčasnosti je plánovaných a realizovaných 15 trás.

STN 01 8028 Cykloturistické značenie

Celoslovensky platná norma upravujúca značenie cykloturistických trás v teréne , rieši rozdelenie trás, stanovuje tvar, rozmery a farby a spôsob použitia prvkov cykloturistických trás. Nevzťahuje sa na pásové značenie chodníkov a zón pre cyklistov v intraviláne miest a obcí v zmysle dopravného značenia.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.