Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli.

Slovenský cykloklub pokračoval v prípravách v rámci projektu Interreg „Kultúra a príroda na Zelenom páse.“ Od októbra 2020 do marca 2021 pokračovalo SCK v prípravách na realizácie, ktoré sa budú robiť v roku 2021. Predmetom práce bolo domapovanie miest, kde sa bude realizovať aktivita storytellingu, dokončilo sa mapovanie panelov máp a panelov na náučnom chodníku. Kompletne sa zmapovalo a spracovalo cykloturistické značenie, pripravili sa podklady pre verejné obstarávanie.

Najdôležitejšou aktivitou a jedným z hlavných výstupov projektu bude aktivita storytellingu. V októbri 2020 sa uskutočnilo online stretnutie partnerov projektu, ktorého výstupom bolo vytypovanie 15 miest na slovenskej strane a 15 miest na rakúskej strane územia, kde budú umiestnené storytelling panely.

Taktiež sa vykonalo finálne domapovanie informačných panelov na náučnom chodníku, na základe čoho sa spracovala zjednodušená dokumentácia, kde sa vytypovali panely, ktoré sa budú obnovovať. Aktuálne prebieha povoľovacie konanie, oslovili sa subjekty vlastniace spomínané parcely. Po vydaní súhlasných stanovísk sa začne s realizáciou.

Eurovelo 13 - Cesta Železnej opony
Eurovelo 13 – Cesta Železnej opony

Storytelling tabule

V rámci projektu bolo vytypovaných 15 miest na Slovensku, kde budú nainštalované storytelling panely. Dopomôžu k zvýšeniu kvality infraštruktúry pre turistov pozdĺž Zeleného pásu. Taktiež dopomôžu k zvýšeniu informovanosti o projekte a miestach, kde sa turisti nachádzajú v spojitosti s príbehmi Železnej opony a Zeleného pásu.

Zjednodušená dokumentácia - Osadenie storytelling panelov EuroVelo 13
Zjednodušená dokumentácia – Osadenie storytelling panelov EuroVelo 13


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.