Slovenský cykloklub bol prizvaný do pracovnej skupiny pre aktualizáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. Ide o aktualizáciu pôvodnej cyklostratégie, na ktorej sme rovnako participovali v roku 2012.

Skrátenú verziu pôvodnej národnej cyklotratégie z roku 2012 nájdete na tejto adrese.

Vypracovanie novej aktualizovanej národnej cyklostratégie zastrešuje Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline. Ich prácou je zosumarizovanie a zapracovanie podkladov od všetkých zainteresovaných subjektov. Slovenský cykloklub v rámci pracovnej skupiny zastrešuje celú oblasť cykloturistiky.

Prvou etapou je aktualizácia dát a informácií z pôvodnej národnej cyklostratégii. Najdôležitejším krokom je vymedzenie splnených a nesplnených cieľov a opatrení, ktoré boli definované v roku 2012 za dôležité a potrebné v súvislosti s rozvojom cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku. Ich naplnenie malo zabezpečiť Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s rôznymi inými subjektmi, výskumnými inštitúciami a občianskymi združeniami.  Po detailnej analýze opatrení z roku 2012 sme dospeli k výsledku, že ani po desiatich rokoch mnoho zo stanovených opatrení nebolo splnených alebo boli splnené iba čiastkovo, povrchne.

K aktualizácií pôvodných a k vyhodnoteniu nových dát bude mať pracovná skupina počas tohto a nasledujúceho roka viaceré stretnutia. Najbližšie stretnutie sa bude konať začiatkom novembra v Žiline, kde sa predostrú nadobudnuté zistenia a ďalší postup vo vypracovaní novej cyklostratégie.

Národná sieť cyklotrás – vytvorenie kostrovej siete cyklotrás Slovenska

Druhým bodom, na ktorom aktuálne pracuje Slovenský cykloklub je vytvorenie národnej siete cyklotrás. Táto sieť má za cieľ pokryť a poprepájať celé Slovensko tak, aby sa v prípade záujmu vedel cykloturista dostať naprieč celým Slovenskom bezpečne a jednoducho.

Pri výbere trás do Národnej siete cyklotrás Slovenskej republiky je najdôležitejšia komunikácia medzi SCK a jednotlivými samosprávnymi krajmi na Slovensku. Totižto, práve kraje majú vytvorenú svoju kostrovú sieť cyklotrás, ktorá označuje hlavne koridory pohybu cyklistov. Taktiež majú dáta o vybudovaných cyklochodníkoch a cyklocestičkách na svojom území. Týmito dátami často SCK nedisponuje.

Dáta, ktoré získame z jednotlivých krajov budeme porovnávať s našou sieťou cyklomagistrál a regionálnych cykloturistických trás. Vďaka nadobudnutým zisteniam budeme vedieť navrhnúť najlepšie vedenie kostrovej siete cyklotrás na Slovensku.

Aktuálna sieť cykloturistických magistrál na Slovensku

Aktuálne je na Slovensku vyznačených 3 356 kilometrov červených cykloturistických trás, ktoré tvoria cyklomagistrály spolu s trasami EuroVelo.

Kritéria cyklotrás v Národnej siete cyklotrás

Trasy v Národnej sieti cyklotrás by mali spĺňať viaceré atribúty. Trasy by mali byť v prvom rade bezpečné, pohodlné a atraktívne pre akéhokoľvek cyklistu/cykloturistu. Kostrová sieť by mala byť súvislá a jednoduchá. Tým pádom by trasy mali byť poprepájané a nemali by skončiť „kdekade.“ Trasy by nemali mať vysoké prevýšenia ani technicky náročný terén. Mali by byť vyznačené jednotným systematickým a homogénnym značením.

Posledným dôležitým atribútom je vybavenosť kostrovej siete doplnkovou infraštruktúrou ako napríklad prístreškami, opočívadlami, cykloservisnými stojanmi alebo nabíjačkami e-bicyklov. Taktiež sem však radíme služby popri cyklotrasách, ubytovacie, stravovacie zariadenia, servis bicyklov a mnohé iné.

Výber trás je tak veľmi náročný a pre nás v SCK je to výzvou.  Finálna verzia národnej sieti cyklotrás by mala byť spracovaná do konca marca 2023. Mala by priniesť koncepciu rozvoja siete cykloturistických trás na národnej úrovni. Slovenský cykloklub to takto rieši už mnoho rokov, avšak zatiaľ sa do darí budovať iba na krajských úrovniach (NSK, TTSK, TSK). Vďaka aktualizácii národnej cyklostratégie prvý krát stanoví národnú sieť štát. Hlavným prínosom bude najmä stanovenie národných koridorov a odladenie siete s krajmi.

O novinkách v tejto oblasti Vás budeme pravidelne informovať.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.